สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามกรอบภารกิจที่กำหนด ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๑/๑   ลงวันที่ ๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

ตุลาคม ๒๕๕๖