การดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมบำรุงด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน