เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน

        สพป.ปทุมธานี เขต ๒ แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการอบรม Tablet ดังนี้

        ๑. ประชุมวิทยากร เป็นวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

        ๒. อบรมครูาคอมพิวเตอร์ติดตั้งสือ Offline เป็นวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

        ๓. อบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน  เป็นวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

        ๔. อบรม ครู ม.๒ รุ่น ๑ เป็นวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  รุ่น ๒ เป็นวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๗

ส่วน รุ่นอื่นเป็นไปตามกำหนดเดิม  หนังสือราชการ