เรื่อง เร่งรัดติดตามข้อมูลการจ่ายแท็บเล็ต นักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาโดยด่วน

เอกสารแนบ 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรณีเครื่องเหลือให้ส่งกลับมาที่เขตด้วยนะครับ