เรื่อง สำรวจอุปกรณ์และความต้องการตามโครงการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ด่วนที่สุด)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนรัฐบาล)

เอกสารแนบ

รายงานข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในเว็บไซต์ที่ URL http://210.246.188.154/obec