เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนภาครัฐทุกโรงเรียน

      ตามที่ สพป.ปท.2 ขอข้อมูลนักเรียนชั้นป.2 ปีการศึกษา 2557  (จำนวน และรายชื่อ) ที่มีตัวอยู่ ณ ปัจจุบันนั้่น ยังมีโรงเรียนไม่ส่งขอ้มูล ดังนี้ คลองสิบสาม ประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดจุฒาจินดาราม วัดนพรัตนาราม วัดโปรยฝน วัดราษฎรบำรุง วัดศรีสโมสร ศาลาลอย แสนจำหน่ายวิทยา แสนชื่นปานุกูล เจริญดีวิทยา ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ร่วมจิตประสาท รวมราษำร์สามัคคี วัีดดอนใหญ่ วัดปัญจฑายิกาวาส วัดพืชอุดม วัดมงคลรัตน์ วัดลาดสนุ่น วัดลานนา สหราษฎร์บำรุง ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ทองพูลอุทิศ วัดขุมแก้ว วัดมูลจินดาราม 

       อนึ่ง ขอให้โรงเรียนที่มีจำนวนห้องเรียนชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2557 มากกว่า 1 ห้องเรียน โปรดแจ้งจำนวนห้องเรียนด่วนด้วย ถ้าไม่แจ้งจะถือว่าโรงเรียนท่านมีห้องเรียนชั้น ป.2 เพียงห้องเดียว

      ทั้ง 2 เรื่่อง คือ จำนวนนักเรียน รายชื่อ และห้องเรียน ชั้น ป. 2 โปรดส่งทาง e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางเดียว

ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ให้จงได้