13 มิถุนายน 2557 เรื่อง แบบกรอกข้อมูลโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) สำหรับนักเรียน / ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

(แบบฟอร์มกรอกข้อมูล) หลังจากดาว์นโหลดไฟล์แล้ว ให้กรอกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพก (แท็ปเล็ต) ลงในไฟล์แบบฟอร์มรายงาน ให้ตรงตามรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเครื่อง แล้วส่งไฟล์ดังกล่าวไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

( ขอความกรุณา ส่งไฟล์มาในรูปแบบ MS Excel    ตั้งชื่อไฟล์แบบฟอร์มรายงาน

ด้วยรหัสโรงเรียน 8 หลัก ตามด้วยชื่อโรงเรียน เช่น 10100217-วัดสอนดีศรีเจริญ.xls )