เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๒

              สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายได้ 

หนังสือแจ้ง