เรียนผู้่บริหารโรงเรียนภาครัฐทุกโรงเรียน

 

        สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ขอความกรุณาโรงเรียนดำเนินการโดยด่วน  ดังนี้

       ๑. ขอจำนวนนักเรียนชั้น ป.๒ ที่มีตัว ณ ปัจจุบัน ส่งเฉพาะจำนวนมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระบุชื่อเรื่อง 

จำนวนนักเรียนชั้น ป.๒ โรงเรียน....... ขอให้ส่งภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้จงได้

      ๒.กรอกแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งทา่ง e-mail ภายในวันที่ ๑๐ มิืถุนายน ๒๕๕๗ ระบุชื่อเรื่อง รายชื่อนักเรียนน ป.๒ โรงเรียน........

แบบฟอร์ม