เรียน ผู้บริหารโรงเรียนภาครัฐทุกท่าน

     ตามที่ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา รอบที่ ๑ ไปแล้วนั้น ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโดย Download แบบฟอร์มหน้า web สพป. ส่งกลับคืน สพป.ปท.๒ ภายยใน ๗ วัน นับแต่วันรับเครื่องไป ทั้งเครื่องนักเรียน และเครื่องครู และขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทุกเครื่อง โรงเรียนสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยโทรประสานที่เบอร์โทร ๐๒ ๙๔๓๘๓๔๘ กด ๑