เรียนผู้บริหารโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน (๒๒ โรงเรียน)

    ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต ๒ กำหนดประชุมและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสพป.ปท.เขต ๒ โปรดนำรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมเลขประจำตัีว ๑๓ หลักมาในวันประชุมด้วย 

 

โรงเรียนที่เปิดและรับทราบการประชุมและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โปรดแจ้งโรงเรียนอื่น ๆ ให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  หนังสือราชการ