เรื่อง ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒ กรอกและยืนยันข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจัดสรรแท็ปเล็ตปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งแบบสำรวจมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax : 025233531 ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้

เอกสารแนบ