เรียน ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

        ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนกรอกแบบสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งจำนวนครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อที่ สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ต่อไปซึ่งมีรายการบันทึกต่อไปนี้

 กลุ่มโรงเรียน อำเภอธัญบุรี

  1. ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน ป.1และม.1 ในระบบ
  2. กรอกข้อมูลยืนยันจำนวนนักเรียน ป.1และม.1
  3. แสดงผลการกรอกข้อมูลนักเรียน 

กลุ่มโรงเรียน อำเภอลำลูกกา

  1. ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน ป.1และม.1 ในระบบ
  2. กรอกข้อมูลยืนยันจำนวนนักเรียน ป.1และม.1
  3. แสดงผลการกรอกข้อมูลนักเรียน

กลุ่มโรงเรียน อำเภอหนองเสือ

  1. ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน ป.1และม.1 ในระบบ
  2. กรอกข้อมูลยืนยันจำนวนนักเรียน ป.1และม.1
  3. แสดงผลการกรอกข้อมูลนักเรียน

แสดงสถานะการยืนยันข้อมูลของโรงเรียนจากเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่ครับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)