ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. และอปท. ที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา กรอกข้อมูลรายงานการจัดสรรTablet ครู ป.2 รุ่นที่ 1 แบบ Online ให้เสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซี่งมีรายละเอียดกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

 

การรายงานข้อมูล

  1. กรอกรายชื่อผู้ประสานงาน Tablet ของโรงเรียน
  2. กรอกจำนวนครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  3. รายงานการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูป.2 รุ่นที่ 1 

 

ดูผลการรายงานข้อมูล

  1. ผลการกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน Tablet ของโรงเรียน
  2. ผลการกรอกจำนวนครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  3. ผลการรายงานการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูป.2 รุ่นที่ 1
 
ผลการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ (คลิกที่นี่)